Voorwaarden

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Solexverhuur Tholen wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 50,00 per solex met een maximum van €200,00 voor meer dan 4 solexen. De borg bij de E-Chopper wordt bij 2 stuks of meer € 100,00.

Artikel 2
a) De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van de beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Solexverhuur Tholen voldoen.
b) Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs.

Artikel 3
Solexverhuur Tholen is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solexverhuur Tholen op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 4
Solexverhuur Tholen is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Solexverhuur Tholen niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde solex verzorgen en deze in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terugbezorgen blijft de volle huur gelden. Op elk uur tijdsoverschrijding komt een extra huur van €10, – per solex.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.
e) Over het strand of zandpaden te rijden.

Artikel 10
Het huren van de solex geschied op eigen risico. Solexverhuur Tholen is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. De solex is W.A. verzekerd, met een eigen risico van € 250,-